O projektu

Na základě zákona o vodách a s přihlédnutím k dohodám České republiky při jejím vstupu do EU vyplynula pro město Kravaře povinnost, zajistit odvádění a čistění odpadních vod do roku 2010. Město Kravaře na základě své žádosti obdrželo na výstavbu čistírny odpadních vod finanční podporu z fondu EU - Fondu soudržnosti maximálně možnou dotaci ve výši 80 % z uznatelných nákladů. V roce 2005 získal tento projekt nejvyšší procento dotace ze všech dotovaných projektů v rámci České republiky.

Do roku 2010 musí mít Česká republika kanalizační systémy a čističky odpadních vod (ČOV) ve všech městech a obcích nad dva tisíce obyvatel. Čističky ve městech nad 10 tisíc obyvatel navíc budou muset odbourávat dusík a fosfór. Nařizují to alespoň normy Evropské unie (EU), jejichž realizace přijde ČR na 80 miliard korun. Město Kravaře má, jak jistě víte, 6785 obyvatel. Lokalita je částečně vybavena kanalizací s výustěmi do řeky Opavy. Tento stav je pro velikostní kategorii města Kravaře neúnosný a to nejen z hlediska legislativy ČR ale i EU. Za současného stavu je nutné platit vysoké finanční náhrady za vypouštění nečištěných odpadních vod do povrchových toků.

Pro město Kravaře byla navržena nová soustavná splašková kanalizace, včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky a od dubna 2007 probíhá její výstavba.

Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.