Obecné informace

Stávající městská kanalizace bude i nadále funkční a bude plnit funkci dešťové kanalizace. Tuto kanalizaci bude nutné uložit většinou v komunikacích. Součástí projektu novostavba ČOV bude uvedení komunikací do původního stavu, to je oprava komunikace v rýze nad kanalizací. Tato kanalizace bude přivádět odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod s návrhovou kapacitou 7 500 ekvivalentních obyvatel.

ČOV je navržena jako mechanicko-biologická. Součástí ČOV je mechanické předčištění, biologická linka, kalové hospodářství, včetně potřebných provozních objektů a napojení na inženýrské sítě. Biologické procesy umožňují zejména odstranění organických látek, nerozpuštěných látek a dusíku. Přebytečný kal bude čerpán do uskladňovacích nádrží kalku, kde bude stabilizován a odvodněn.

Kromě vlastní výstavby ČOV stojí před městem další z tohoto projektu vyplývající a navazující dílčí úkoly:


Celkové náklady stavby (tis. EUR)

Výdaje za plánování / projekt 459
Nákup pozemků -
Příprava staveniště 364
Stavební práce 11 538
Vybavení a strojní zařízení 607
Technická pomoc 729
Propagace 61
Nepředvídatelné náklady 1 214
Uznatelné náklady celkem (bez DPH) 14 972Financování projektu

Celkově uznatelné náklady:14 972 183Eur
Dotace z Fondu soudržnosti:11 977 746Eur (80 % nákladů)
Dotace a půjčka SFŽP:max. 1 497 218Eur (0 - 10 %)
Vlastní zdroje města:min. 1 497 218Eur (10 - 20 %)
Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.