Připojení nemovitosti

Informace odboru místního hospodářství a investiční výstavby k projektování kanalizačních přípojek na nový splaškový kanalizační řád.

V souvislosti s přípravou projektů nových kanalizačních přípojek, v rámci výstavby nové splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích, se množí dotazy občanů, jakou vodu budou moci pouštět do stávající kanalizace a jakou do nové splaškové kanalizace.
Informujeme tedy opětovně, že každá nemovitost musí mít dvě kanalizační přípojky. Přes stávající přípojku mohou být pouštěny do staré původní kanalizace jenom děšťové vody, tzn. vody povrchové a svody dešťových vod ze střech. Tato kanalizace ústí do řeky Opavy a není možné aby ji vypouštěné vody znečišťovaly.

Veškerá ostatní voda, tzn. voda ze záchodů, z umyvadel, z dřezů, z van apod. musí být svedena přes novou kanalizační přípojku do nového splaškového kanalizačního řádku, který bude ukončen čistírnou odpadních vod.
Na tyto přípojky zajišťuje v současné době město Kravaře, na základě zplnomocnění, dokumentaci pro územní a stavební řízení.
Rudolf Stuchlík
Vedoucí odboru MH a IV

Fondy [CNW:Counter]
Tento projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti
přispívá ke snížení ekonomických a sociálních rozdílů mezi občany EU.